Osigurajte upis na vrijeme!

Želite li dogovoriti razgovor za upis u novu školsku godinu dostupni smo Vam na adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj mobitela 098 / 331 227.

S budućim učenicima i roditeljima vodimo telefonske i on-line razgovore, a možete nas i posjetiti uživo uz prethodnu najavu.

 

Elementi vrednovanja iz biologije i kemije za sve razrede gimnazije u školskoj godini 2019./2020.

 

I. USVOJENOST ZNANJA

II. PRIRODNOZNANSTVENE VJEŠTINE

III. SAMOSTALAN RAD

 

USVOJENOST ZNANJA

 • obuhvaća znanja svih kognitivnih razina koja je učenik stekao u skladu s odgojno-obrazovnim ishodima definiranim u kurikulumu.
 • vrednuje se poznavanje temeljnih pojmova i stručnoga nazivlja, razumijevanje pojava i procesa, uz objašnjavanje međuodnosa i uzročno-posljedičnih veza u živome svijetu te kompleksne međuovisnosti žive i nežive prirode, primjena znanja i rješavanje problemskih zadataka s pomoću usvojenoga znanja.

 

PRIRODNOZNANSTVENE VJEŠTINE

 • vrednuju se vještine i sposobnosti koje je učenik stekao te praktična primjena teoretskoga znanja, ili praćenjem njegovih aktivnosti i/ili rezultata tih aktivnosti.
 • praktični radovi, prezentacije, referati, plakati, seminarski radovi, kao i prikazi rezultata radova, istraživanja, zaključaka i sl.
 • vrednuju se postupci i procesi pri istraživanju, sposobnosti učenika da prikaže dostupne podatke o nekoj pojavi ili procesu, da raspravi nešto s različitih gledišta, smisleno raščlani problem, prikaže međuodnose u sklopu pojave, riješi postavljeni problem na temelju uvježbanih modela ili uoči pogreške i predloži vlastita rješenja.

 

SAMOSTLANAN RAD

 • praćenje i vrednovanje rada na satu (individualnog, u paru, grupnog), samostalno sudjelovanje u aktivnostima koje se provode na nastavnom satu, aktivnosti kod kuće.

 

Ines Bušnja Sorić, prof.

 

 

KRITERIJI I PROCJENA OCJENJIVANJA UČENIČKIH POSTIGNUĆA za sve razrede gimnazije

NASTAVNI PREDMET: KEMIJA

Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin

Školska godina: 2019./2020.

 

Sastavnice koje će nastavnik koristiti, način praćenja i način izvođenja pojedinih ocjena te izvođenje zaključne ocjene moraju biti jasni i učenicima objašnjeni na početku nastavne godine.

Provjeravanje i ocjenjivanje uspjeha učenika provodi se prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja u osnovnoj i srednjoj školi.

Usmeno provjeravanje i ocjenjivanje učenikova znanja provodi se sustavno, u pravilu na svakom nastavnom satu, bez obveze najave.

Pismeno provjeravanje i ocjenjivanje učenikova znanja provodi se minimalno četiri puta godišnje (duge i kratke provjere znanja) i objavljuje u kalendaru pismenih provjera znanja.

Za pismene provjere znanja brojčana se ocjena donosi okvirno temeljem bodovne skale izražene u postocima.

Zaključna ocjena je odraz cjelokupnih odgojno-obrazovnih postignuća tijekom godine, a utemeljena je na bilješkama o praćenju učenika i ocjenama i ne mora biti aritmetička sredina svih ocjena po elementima ocjenjivanja.

Opisno praćenje učenika podrazumijeva njegove sposobnosti, marljivost i zalaganje, odnos prema radu, odnos prema nastavniku i ostalim učenicima, te školskoj imovini, napredovanje ili nazadovanje u radu, urednost, interes za predmet i slično.

 

USVOJENOST ZNANJA

OCJENA OPIS POSTIGNUĆA
Odličan (5)
 • Učenik samostalno iznosi činjenice, razumije, povezuje i generalizira pojmove
 • Učenik samostalno opisuje i objašnjava različite procese, samostalno navodi vlastite primjere
 • Učenik se jasno i argumentirano izražava prilikom odgovaranja
 • Učenik se koristi dodatnim izvorima znanja i informacijama iz različitih izvora
 • Učenik uspješno izvršava korelaciju sa srodnim sadržajima drugih predmeta
Vrlo dobar (4)
 • Učenik poznaje sve nastavne sadržaje
 • Učenik pravilno objašnjava i primjenjuje većinu pojmova
 • Učenik uglavnom samostalno opisuje tijek nekog procesa
 • Učenik samostalno rješava jednostavne, uz pomoć nastavnika složenije zadatke
Dobar (3)
 • Učenik poznaje osnovne pojmove, te ih interpretira i primjenjuje činjenično znanje uz potporu nastavnika
 • Učenik općenito shvaća sadržaje bez samostalnog obrazlaganja primjerima
 • Učenik rješava jednostavne zadatke uz pomoć nastavnika
Dovoljan (2)
 • Učenik prepoznaje osnovne pojmove
 • Učenik se prisjeća osnova ili dijelova nastavnih sadržaja uz veću pomoć nastavnika
 • Učenik nabraja osnovne faze nekog procesa, ne može ih opisati, izvesti zaključak
Nedovoljan (1)
 • Učenik ne prepoznaje osnovne pojmove
 • Učenik nije u mogućnosti dati točne i relevantne odgovore niti uz pomoć nastavnika

 

 

PRIRODOZNANSTVENE VJEŠTINE

OCJENA OPIS POSTIGNUĆA
Odličan (5)
 • Učenik samostalno, brzo i točno rješava problemske zadatke, stečeno znanje primjenjuje u svim situacijama
 • Učenik redovito izrađuje domaće zadaće, izrazito se trudi i vrlo rijetko griješi, uključuje se u rasprave, komentira i postavlja pitanja, samostalan
 • Praktične radove izrađuje korektno i na vrijeme, prezentacije ili plakati i seminarski radovi su pregledni, točni i kreativni
 • Učenik poznaje kemijsku simboliku, povezuje podatke dane u grafovima ili druge vizualizacije, može prenositi svoja znanja drugima te sigurno i jasno izlaže vlastite stavove o problemu
Vrlo dobar (4)
 • Učenik samostalno i točno rješava problemske zadatke te stečeno znanje primjenjuje u novim situacijama uz mali poticaj
 • Učenik redovito izrađuje domaće zadaće, izrazito se trudi i rijetko griješi, uključuje se u rasprave, komentira i postavlja pitanja, samostalne praktične radove izrađuje korektno, na vrijeme
 • Prezentacije ili plakati i seminarski radovi su pregledni, točni i uočava se uloženi trud – međutim ne poštuje se preporuka nastavnika u potpunosti ili se mogu uočiti nepreciznosti u izražavanju
 • Nesigurno argumentira
 • Poznaje osnovne formule i/ili kemijsku simboliku, povezuje podatke prikazane grafovima, slikama ili u tablici
Dobar (3)
 • Učenik rješava jednostavne zadatke, stečeno znanje primjenjuje u novim situacijama uz pomoć nastavnika
 • Učenik uglavnom izrađuje domaće zadaće, ali su često nepotpune ili s greškama, ponekad se uključuje u rasprave, samostalne praktične radove izrađuje na vrijeme, ali površno
 • Prezentacije, plakati ili seminarski radovi su također načinjeni površno
 • Poznaje osnovne formule i/ili kemijsku simboliku, povezuje podatke prikazane grafovima, slikama ili u tablici, ali ih interpretira uz pomoć nastavnika
Dovoljan (2)
 • Učenik rješava vrlo jednostavne zadatke, stečeno znanje primjenjuje uz veću pomoć nastavnika i drugih učenika
 • Učenik rjetko izrađuje domaće zadaće, nepotpuno i s greškama, uglavnom se ne uključuje u rasprave, kasni s izradom praktičnih radova, prezentacije ili plakati i seminarski radovi su oskudni i neprikladni
 • Poznaje osnovne formule i /ili kemijske simbole, ali često griješi prilikom samostalno rješavanja čak i jednostavnijih problema ili zadataka
 • Učenik je nejasan u iznošenju gradiva
Nedovoljan (1)
 • Učenik nije u mogućnosti primjeniti najosnovnija znanja
 • Učenik ne izvršava domaće zadaće, kao ni samostalne praktične radove, prezentacije i seminarske radove, ne uključuje se u rasprave
 • Ne poznaje osnovne formule i/ili kem. simboliku, grafove, slike, tablične podatke ne povezuje i ne može ih interpretirati

 

 

Bodovna skala za pismene provjere znanja (izražena u postocima):

Postotak riješenosti ispita – jači kriterij

Postotak riješenosti ispita – slabiji kriterij

Ocjena

100 - 90

100 – 86

odličan (5)

89 - 77

85 – 71

vrlo dobar (4)

76 – 64

70 – 56

dobar (3)

63 – 51

55 – 41

dovoljan (2)

50 – 0

40 - 0

nedovoljan (1)

 *izbor skale s postocima riješenosti ispita (jači ili slabiji kriterij) vrši se nakon pregleda postignutih bodova svih učeničkih radova u jednom razredu

 

Nastavnica: Ines Bušnja Sorić, prof. biologije i kemije

 

Kriteriji vrednovanja radova iz kemije

 

ISTRAŽIVAČKI RAD

Elementi

Odličan (5)

Vrlo dobar (4)

Dobar (3)

Dovoljan (2)

Nedovoljan (1)

Istraženost teme

(radovi drugih autora,

suradnja s drugim

stručnjacima, teoretske

spoznaje, izvori –

literatura,

Internet)

učenik je

pronašao sve relevantne

podatke za temu;

kontaktira

stručnjake iz

svoje lokalne i

šire zajednice;

koristi razne izvore

 

učenik je dobro

istražio temu, koristi više

izvora, ponekad se služi

spoznajama koje

nisu primjerene,  presložene i previše stručne

 

učenik nije pronašao

dovoljan broj

podataka; koristi

mali broj izvora koji nisu

znanstveno provjereni

 

 

učenik nije

dovoljno istražio temu svog rada

što se negativno

odrazilo na tijek istraživanja

 

 

 

 

*u pravilu izbjegavati

Metoda rada

(sukladna temi i primjerena dobi i

predznanju, tijek rada, potreban pribor i materijal

 

učenik je

odabrao

najprikladniju metodu, u

izboru pribora i materijala pokazuje inovativnost

 

učenik je odabrao pravu metodu, ali

je imao propusta u izboru

materijala ili u tijeku rada

učenik je

odabrao

metodu koja je

prejednostavan a/

presložena; prisutne su

pogreške u izvođenju postupka

učenik je

odabrao metodu

koja i nije

prikladna temi;

prisutne su veće pogreške u izvođenju

postupka;

manjak pribora i materijala

 

 

 

 

*u pravilu izbjegavati

 

Prikaz i obrada

rezultata

(slike, tablice i grafikoni; zaključci)

rezultati su

sistematizirani

na pravi način;

slike i tablice propisno

označeni;

izdvojeni su

najvažniji zaključci

slike i tablice nisu propisno

označeni ili su

nejasni, zaključci

(kojih ima premalo/previše) se izvode iz

rezultata

slike i tablice

postoje, ali ne prikazuju

rezultate na

pravi način,

zaključci

se ne izvode iz rezultata

rezultati nisu obrađeni na pravi način, nedostaju

slike i tablice, zaključci su

nejasni ili ih nema

 

 

 

*u pravilu izbjegavati

 

Prezentacija plakata ili

PowerPoint prezentacije

(samostalnost, komunikacija)

učenik s

lakoćom izlaže;

lako

uspostavlja

komunikaciju s nastavnikom/

nastavnicom i učenicima

 

učenik pokazuje nesigurnost u

komunikaciji s nastavnikom/

nastavnicom i učenicima

 učenik tijekom

izlaganja čita sa

slajda ili plakata;

izbjegava komunikaciju

učenik se nije pripremio za

izlaganje; ne zna

odgovoriti na pitanja

nastavnika/

nastavnice i učenika

 

 

 

*u pravilu izbjegavati

 

 

Značaj rada

(uložen trud, inovativnost)

učenik je

uložio

izniman trud i vrijeme;

pokazuje

inovativnost i

zanimanje za znanstveni rad

učenik je uložio dovoljan trud; u pojedinim

etapama rada nedostaje inovativnosti

učenik je kratko

radio na

istraživanju i uz

prosječno zalaganje

učenik je proveo

istraživanje uz veliku pomoć nastavnika i minimalno zalaganje

 

 

*u pravilu izbjegavati

 *u pravilu izbjegavati – učenik može biti ocijenjen s negativnom ocjenom iz istraživačkog rada ukoliko nije odradio zadatak i predao rad ili je rad napravljen ispod minimuma zadanih kriterija za pozitivnu ocjenu

 

 

Kriteriji vrednovanja radova iz kemije

 

PLAKAT

Elementi

Odličan (5)

Vrlo dobar (4)

Dobar (3)

Dovoljan (2)

Nedovoljan (1)

 

Izgled plakata

(raspored materijala, tekst,

slike, likovno izražavanje, veličina slova)

snažan vizualni dojam; izvrstan omjer teksta i

slika; kreativnost u izradi - likovne

tehnike; dobra veličina

slova (moguće

čitanje s 2 metra udaljenosti)

 

plakat korektno

izgleda, ali ne privlači

pozornost;

previše teksta,

slova bi trebala

biti veća kao i naslov rada

pojedini dijelovi

plakata su prazni, a pojedini

pretrpani;

nedostaju slike ili tekst; slova su nečitljiva s veće udaljenosti

bez vizualnog dojma;

materijali

su nasumično postavljeni;

nedostaju slike;

neurednost; greške u pravopisu

 

 

 

*u pravilu izbjegavati

 

 

Kvaliteta sadržaja

(sukladno temi, dobi i predznanju)

odabrani

sadržaji

izvrsno opisuju temu;

prilagođeni dobi i predznanju učenika;

znanstveno utemeljeni

 

pojedini sadržaji

su presloženi za dob učenika, ali većina dobro opisuje temu

sadržaji nisu dobro

selektirani

(prelagani ili presloženi sadržaji);

učenici ne razumiju pojedine pojmove

većina

sadržaja se

ne odnosi na temu;

neprilagođeni dobi i

predznanju, preuzeti iz

izvora koji nisu

znanstveno provjereni

 

 

 

 

*u pravilu izbjegavati

 

Strukturiranost sadržaja

(odlomci - uvodni

dio, glavni dio, zaključci, zanimljivosti)

sadržaji su

strukturirani logičkim

slijedom - u obliku

odlomaka; svaki odlomak uz korištenje natuknica

sadržaji imaju

logički slijed; odlomci s

natuknicama; neki odlomci sadrže veće

količine teksta; nedostaju zanimljivosti

 logički slijed

postoji, ali bez

uvodnog dijela

i

zaključka;

odlomci bez natuknica

 

ne razlikuju se glavni i

sporedni

sadržaji; bez odlomaka i natuknica

 

 

 

*u pravilu izbjegavati

 

 

Prezentacija plakata

(samostalnost, komunikacija)

 

učenik s

lakoćom izlaže

lako uspostavlja komunikaciju s

nastavnicom i

učenicima

 

učenik

pokazuje

nesigurnost u

komunikaciji s

nastavnicom i

učenicima

 učenik tijekom

izlaganja čita s plakata;

izbjegava komunikaciju

učenik se nije pripremio za

izlaganje, ne zna

odgovoriti na pitanja

nastavnice i učenika

 

 

*u pravilu izbjegavati

 *u pravilu izbjegavati – učenik može biti ocijenjen s negativnom ocjenom iz plakata rada ukoliko nije odradio zadatak i predao rad ili je rad napravljen ispod minimuma zadanih kriterija za pozitivnu ocjenu

 

 

Kriteriji vrednovanja radova iz kemije

 

POWERPOINT PREZENTACIJA

Elementi

Odličan (5)

Vrlo dobar (4)

Dobar (3)

Dovoljan (2)

Nedovoljan (1)

 

Izgled SLAJDA

(pozadina, veličina i font slova, boje,

slike - grafikoni, animacije, zvučni efekti)

pozadina slajda prilagođena

temi, veličina i font slova

primjereni; slike

naglašavaju vizualnost;

animacije sa svrhom

pozadina je dobro

odabrana, ali je

negdje veličina slova

neprimjerena; premali broj

slika ili su loše

rezolucije; boje dobro odabrane

pozadina slajda

ometa čitanje teksta; font i

veličina slova neprimjereni;

previše teksta, zvučni efekti i

animacije bez svrhe

tekst se zbog

pozadine slajda ne vidi; boje iritiraju;

nedostaju slike; animacije i

zvučni efekti

ometaju pažnju; greške u pravopisu

 

 

 

 

*u pravilu izbjegavati

 

 

Kvaliteta sadržaja

(sukladno temi, dobi i predznanju)

odabrani

sadržaji

izvrsno opisuju temu;

prilagođeni dobi i predznanju učenika;

znanstveno utemeljeni

 

pojedini sadržaji

su presloženi za dob učenika, ali većina dobro opisuje temu

sadržaji nisu dobro

selektirani

(prelagani ili presloženi

sadržaji); učenici

ne razumiju pojedine pojmove

većina sadržaja

se ne odnosi na temu;

neprilagođeni dobi i

predznanju, preuzeti iz

izvora koji nisu

znanstveno provjereni

 

 

 

 

*u pravilu izbjegavati

 

Strukturiranost sadržaja

(uvodni dio, glavni dio,

zaključci,

zanimljivosti i

sažetak; broj slajdova)

sadržaji su

strukturirani logičkim

slijedom, a završavaju

sažetkom ili zaključkom; svaki slajd

sadrži tekst u obliku natuknica

sadržaji imaju logički slijed

iako nedostaje zaključak ili sažetak ili

zanimljivosti; neki slajdovi sadrže veće

količine teksta; previše slajdova

ne uočava se

logički slijed – bez uvodnog

dijela i

zaključka;

slajdovi sadrže

velike količine teksta bez natuknica; previše slajdova

 

slajdovi su

poredani bez

logičkog slijeda; premali broj slajdova s

tekstom koji je direktno kopiran iz izvora

 

 

 

*u pravilu izbjegavati

 

 

Prezentacija

(samostalnost, komunikacija)

učenik s

lakoćom izlaže lako

uspostavlja

komunikaciju s

nastavnicom i učenicima

učenik

pokazuje

nesigurnost u

komunikaciji s

nastavnicom i

učenicima

 učenik tijekom

izlaganja čita sa slajda; izbjegava komunikaciju

učenik se nije pripremio za

izlaganje; ne

zna odgovoriti na pitanja

nastavnice i učenika

 

 

*u pravilu izbjegavati

 *u pravilu izbjegavati – učenik može biti ocijenjen s negativnom ocjenom iz prezentacije ukoliko nije uopće odradio zadatak i predao prezentaciju/izlagao ili je prezentacija/izlaganje napravljena ispod minimuma zadanih kriterija za pozitivnu ocjenu

 

Nastavnica: Ines Bušnja Sorić, prof. biologije i kemije

 

 

 

 

KRITERIJI I PROCJENA OCJENJIVANJA UČENIČKIH POSTIGNUĆA za sve razrede gimnazije

NASTAVNI PREDMET: BIOLOGIJA

Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin

Školska godina: 2019./2020.

 

Sastavnice koje će nastavnik koristiti, način praćenja i način izvođenja pojedinih ocjena te izvođenje zaključne ocjene moraju biti jasni i učenicima objašnjeni na početku nastavne godine.

Provjeravanje i ocjenjivanje uspjeha učenika provodi se prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja u osnovnoj i srednjoj školi.

Usmeno provjeravanje i ocjenjivanje učenikova znanja provodi se sustavno, u pravilu na svakom nastavnom satu, bez obveze najave.

Pismeno provjeravanje i ocjenjivanje učenikova znanja provodi se minimalno četiri puta godišnje (duge i kratke provjere znanja) i objavljuje u kalendaru pismenih provjera znanja.

Za pismene provjere znanja brojčana se ocjena donosi okvirno temeljem bodovne skale izražene u postocima.

Zaključna ocjena je odraz cjelokupnih odgojno-obrazovnih postignuća tijekom godine, a utemeljena je na bilješkama o praćenju učenika i ocjenama i ne mora biti aritmetička sredina svih ocjena po elementima ocjenjivanja.

Opisno praćenje učenika podrazumijeva njegove sposobnosti, marljivost i zalaganje, odnos prema radu, odnos prema nastavniku i ostalim učenicima, te školskoj imovini, napredovanje ili nazadovanje u radu, urednost, interes za predmet i slično.

 

USVOJENOST ZNANJA

OCJENA OPIS POSTIGNUĆA
Odličan (5)
 • Učenik samostalno iznosi činjenice, razumije, povezuje i generalizira pojmove
 • Učenik samostalno opisuje i objašnjava različite procese, samostalno navodi vlastite primjere
 • Učenik se jasno i argumentirano izražava prilikom odgovaranja
 • Učenik se koristi dodatnim izvorima znanja i informacijama iz različitih izvora
 • Učenik uspješno izvršava korelaciju sa srodnim sadržajima drugih predmeta
Vrlo dobar (4)
 • Učenik poznaje sve nastavne sadržaje
 • Učenik pravilno objašnjava i primjenjuje većinu pojmova
 • Učenik uglavnom samostalno opisuje tijek nekog procesa
 • Učenik samostalno rješava jednostavne, uz pomoć nastavnika složenije zadatke
Dobar (3)
 • Učenik poznaje osnovne pojmove, te ih interpretira i primjenjuje činjenično znanje uz potporu nastavnika
 • Učenik općenito shvaća sadržaje bez samostalnog obrazlaganja primjerima
 • Učenik rješava jednostavne zadatke uz pomoć nastavnika
Dovoljan (2)
 • Učenik prepoznaje osnovne pojmove
 • Učenik se prisjeća osnova ili dijelova nastavnih sadržaja uz veću pomoć nastavnika
 • Učenik nabraja osnovne faze nekog procesa, ne može ih opisati, izvesti zaključak
Nedovoljan (1)
 • Učenik ne prepoznaje osnovne pojmove
 • Učenik nije u mogućnosti dati točne i relevantne odgovore niti uz pomoć nastavnika

 

 

 

PRIRODOZNANSTVENE VJEŠTINE

OCJENA OPIS POSTIGNUĆA
Odličan (5)
 • Učenik samostalno, brzo i točno rješava problemske zadatke, stečeno znanje primjenjuje u svim situacijama
 • Učenik redovito izrađuje domaće zadaće, izrazito se trudi i vrlo rijetko griješi, uključuje se u rasprave, komentira i postavlja pitanja, samostalan
 • Praktične radove izrađuje korektno i na vrijeme, prezentacije ili plakati i seminarski radovi su pregledni, točni i kreativni
Vrlo dobar (4)
 • Učenik samostalno i točno rješava problemske zadatke te stečeno znanje primjenjuje u novim situacijama uz mali poticaj
 • Učenik redovito izrađuje domaće zadaće, izrazito se trudi i rijetko griješi, uključuje se u rasprave, komentira i postavlja pitanja, samostalne praktične radove izrađuje korektno, na vrijeme
 • Prezentacije ili plakati i seminarski radovi su pregledni, točni i uočava se uloženi trud – međutim ne poštuje se preporuka nastavnika u potpunosti ili se mogu uočiti nepreciznosti u izražavanju
 • Nesigurno argumentira
Dobar (3)
 • Učenik rješava jednostavne zadatke, stečeno znanje primjenjuje u novim situacijama uz pomoć nastavnika
 • Učenik uglavnom izrađuje domaće zadaće, ali su često nepotpune ili s greškama, ponekad se uključuje u rasprave, samostalne praktične radove izrađuje na vrijeme, ali površno
 • Prezentacije, plakati ili seminarski radovi su također načinjeni površno
Dovoljan (2)
 • Učenik rješava vrlo jednostavne zadatke, stečeno znanje primjenjuje uz veću pomoć nastavnika i drugih učenika
 • Učenik rijetko izrađuje domaće zadaće, nepotpuno i s greškama, uglavnom se ne uključuje u rasprave, kasni s izradom praktičnih radova, prezentacije ili plakati i seminarski radovi su oskudni i neprikladni
Nedovoljan (1)
 • Učenik nije u mogućnosti primjeniti najosnovnija znanja
 • Učenik ne izvršava domaće zadaće, kao ni samostalne praktične radove, prezentacije i seminarske radove, ne uključuje se u rasprave

 

 

 

Bodovna skala za pismene provjere znanja (izražena u postocima):

Postotak riješenosti ispita – jači kriterij

Postotak riješenosti ispita – slabiji kriterij

Ocjena

100 - 90

100 – 86

odličan (5)

89 - 77

85 – 71

vrlo dobar (4)

76 – 64

70 – 56

dobar (3)

63 – 51

55 – 41

dovoljan (2)

50 – 0

40 - 0

nedovoljan (1)

 *izbor skale s postocima riješenosti ispita (jači ili slabiji kriterij) vrši se nakon pregleda postignutih bodova svih učeničkih radova u jednom razredu

 

Nastavnica: Ines Bušnja Sorić, prof. biologije i kemije

 

 

 

Kriteriji vrednovanja radova iz biologije

 

ISTRAŽIVAČKI RAD

Elementi

Odličan (5)

Vrlo dobar (4)

Dobar (3)

Dovoljan (2)

Nedovoljan (1)

Istraženost teme

(radovi drugih autora,

suradnja s drugim

stručnjacima, teoretske

spoznaje, izvori –

literatura,

Internet)

učenik je

pronašao sve relevantne

podatke za temu;

kontaktira

stručnjake iz

svoje lokalne i

šire zajednice;

koristi razne izvore

 

učenik je dobro

istražio temu, koristi više

izvora, ponekad se služi

spoznajama koje

nisu primjerene,  presložene i previše stručne

 

učenik nije pronašao

dovoljan broj

podataka; koristi

mali broj izvora koji nisu

znanstveno provjereni

 

 

učenik nije

dovoljno istražio temu svog rada

što se negativno

odrazilo na tijek istraživanja

 

 

 

 

*u pravilu izbjegavati

Metoda rada

(sukladna temi i primjerena dobi i

predznanju, tijek rada, potreban pribor i materijal

 

učenik je

odabrao

najprikladniju metodu, u

izboru pribora i materijala pokazuje inovativnost

 

učenik je odabrao pravu metodu, ali

je imao propusta u izboru

materijala ili u tijeku rada

učenik je

odabrao

metodu koja je

prejednostavan a/

presložena; prisutne su

pogreške u izvođenju postupka

učenik je

odabrao metodu

koja i nije

prikladna temi;

prisutne su veće pogreške u izvođenju

postupka;

manjak pribora i materijala

 

 

 

 

*u pravilu izbjegavati

 

Prikaz i obrada

rezultata

(slike, tablice i grafikoni; zaključci)

rezultati su

sistematizirani

na pravi način;

slike i tablice propisno

označeni;

izdvojeni su

najvažniji zaključci

slike i tablice nisu propisno

označeni ili su

nejasni, zaključci

(kojih ima premalo/previše) se izvode iz

rezultata

slike i tablice

postoje, ali ne prikazuju

rezultate na

pravi način,

zaključci

se ne izvode iz rezultata

rezultati nisu obrađeni na pravi način, nedostaju

slike i tablice, zaključci su

nejasni ili ih nema

 

 

 

*u pravilu izbjegavati

 

Prezentacija plakata ili

PowerPoint prezentacije

(samostalnost, komunikacija)

učenik s

lakoćom izlaže;

lako

uspostavlja

komunikaciju s nastavnikom/

nastavnicom i učenicima

 

učenik pokazuje nesigurnost u

komunikaciji s nastavnikom/

nastavnicom i učenicima

 učenik tijekom

izlaganja čita sa

slajda ili plakata;

izbjegava komunikaciju

učenik se nije pripremio za

izlaganje; ne zna

odgovoriti na pitanja

nastavnika/

nastavnice i učenika

 

 

 

*u pravilu izbjegavati

 

 

Značaj rada

(uložen trud, inovativnost)

učenik je

uložio

izniman trud i vrijeme;

pokazuje

inovativnost i

zanimanje za znanstveni rad

učenik je uložio dovoljan trud; u pojedinim

etapama rada nedostaje inovativnosti

učenik je kratko

radio na

istraživanju i uz

prosječno zalaganje

učenik je proveo

istraživanje uz veliku pomoć nastavnika i minimalno zalaganje

 

 

*u pravilu izbjegavati

 *u pravilu izbjegavati – učenik može biti ocijenjen s negativnom ocjenom iz istraživačkog rada ukoliko nije odradio zadatak i predao rad ili je rad napravljen ispod minimuma zadanih kriterija za pozitivnu ocjenu

 

 

 

Kriteriji vrednovanja radova iz biologije

 

PLAKAT

Elementi

Odličan (5)

Vrlo dobar (4)

Dobar (3)

Dovoljan (2) 

Nedovoljan (1)

 

Izgled plakata

(raspored materijala, tekst,

slike, likovno izražavanje, veličina slova)

snažan vizualni dojam; izvrstan omjer teksta i

slika; kreativnost u izradi - likovne

tehnike; dobra veličina

slova (moguće

čitanje s 2 metra udaljenosti)

 

plakat korektno

izgleda, ali ne privlači

pozornost;

previše teksta,

slova bi trebala

biti veća kao i naslov rada

pojedini dijelovi

plakata su prazni, a pojedini

pretrpani;

nedostaju slike ili tekst; slova su nečitljiva s veće udaljenosti

bez vizualnog dojma;

materijali

su nasumično postavljeni;

nedostaju slike;

neurednost; greške u pravopisu

 

 

 

*u pravilu izbjegavati

 

 

Kvaliteta sadržaja

(sukladno temi, dobi i predznanju)

odabrani

sadržaji

izvrsno opisuju temu;

prilagođeni dobi i predznanju učenika;

znanstveno utemeljeni

 

pojedini sadržaji

su presloženi za dob učenika, ali većina dobro opisuje temu

sadržaji nisu dobro

selektirani

(prelagani ili presloženi sadržaji);

učenici ne razumiju pojedine pojmove

većina

sadržaja se

ne odnosi na temu;

neprilagođeni dobi i

predznanju, preuzeti iz

izvora koji nisu

znanstveno provjereni

 

 

 

 

*u pravilu izbjegavati

 

Strukturiranost sadržaja

(odlomci - uvodni

dio, glavni dio, zaključci, zanimljivosti)

sadržaji su

strukturirani logičkim

slijedom - u obliku

odlomaka; svaki odlomak uz korištenje natuknica

sadržaji imaju

logički slijed; odlomci s

natuknicama; neki odlomci sadrže veće

količine teksta; nedostaju zanimljivosti

 logički slijed

postoji, ali bez

uvodnog dijela

i

zaključka;

odlomci bez natuknica

 

ne razlikuju se glavni i

sporedni

sadržaji; bez odlomaka i natuknica

 

 

 

*u pravilu izbjegavati

 

 

Prezentacija plakata

(samostalnost, komunikacija)

 

učenik s

lakoćom izlaže

lako uspostavlja komunikaciju s

nastavnicom i

učenicima

 

učenik

pokazuje

nesigurnost u

komunikaciji s

nastavnicom i

učenicima

 učenik tijekom

izlaganja čita s plakata;

izbjegava komunikaciju

učenik se nije pripremio za

izlaganje, ne zna

odgovoriti na pitanja

nastavnice i učenika

 

 

*u pravilu izbjegavati

 *u pravilu izbjegavati – učenik može biti ocijenjen s negativnom ocjenom iz plakata rada ukoliko nije odradio zadatak i predao rad ili je rad napravljen ispod minimuma zadanih kriterija za pozitivnu ocjenu

 

 

 

Kriteriji vrednovanja radova iz kemije

 

POWERPOINT PREZENTACIJA

Elementi

Odličan (5)

Vrlo dobar (4)

Dobar (3)

Dovoljan (2)

Nedovoljan (1)

 

Izgled SLAJDA

(pozadina, veličina i font slova, boje,

slike - grafikoni, animacije, zvučni efekti)

pozadina slajda prilagođena

temi, veličina i font slova

primjereni; slike

naglašavaju vizualnost;

animacije sa svrhom

pozadina je dobro

odabrana, ali je

negdje veličina slova

neprimjerena; premali broj

slika ili su loše

rezolucije; boje dobro odabrane

pozadina slajda

ometa čitanje teksta; font i

veličina slova neprimjereni;

previše teksta, zvučni efekti i

animacije bez svrhe

tekst se zbog

pozadine slajda ne vidi; boje iritiraju;

nedostaju slike; animacije i

zvučni efekti

ometaju pažnju; greške u pravopisu

 

 

 

 

*u pravilu izbjegavati

 

 

Kvaliteta sadržaja

(sukladno temi, dobi i predznanju)

odabrani

sadržaji

izvrsno opisuju temu;

prilagođeni dobi i predznanju učenika;

znanstveno utemeljeni

 

pojedini sadržaji

su presloženi za dob učenika, ali većina dobro opisuje temu

sadržaji nisu dobro

selektirani

(prelagani ili presloženi

sadržaji); učenici

ne razumiju pojedine pojmove

većina sadržaja

se ne odnosi na temu;

neprilagođeni dobi i

predznanju, preuzeti iz

izvora koji nisu

znanstveno provjereni

 

 

 

 

*u pravilu izbjegavati

 

Strukturiranost sadržaja

(uvodni dio, glavni dio,

zaključci,

zanimljivosti i

sažetak; broj slajdova)

sadržaji su

strukturirani logičkim

slijedom, a završavaju

sažetkom ili zaključkom; svaki slajd

sadrži tekst u obliku natuknica

sadržaji imaju logički slijed

iako nedostaje zaključak ili sažetak ili

zanimljivosti; neki slajdovi sadrže veće

količine teksta; previše slajdova

ne uočava se

logički slijed – bez uvodnog

dijela i

zaključka;

slajdovi sadrže

velike količine teksta bez natuknica; previše slajdova

 

slajdovi su

poredani bez

logičkog slijeda; premali broj slajdova s

tekstom koji je direktno kopiran iz izvora

 

 

 

*u pravilu izbjegavati

 

 

Prezentacija

(samostalnost, komunikacija)

učenik s

lakoćom izlaže lako

uspostavlja

komunikaciju s

nastavnicom i učenicima

učenik

pokazuje

nesigurnost u

komunikaciji s

nastavnicom i

učenicima

 učenik tijekom

izlaganja čita sa slajda; izbjegava komunikaciju

učenik se nije pripremio za

izlaganje; ne

zna odgovoriti na pitanja

nastavnice i učenika

 

 

*u pravilu izbjegavati

 *u pravilu izbjegavati – učenik može biti ocijenjen s negativnom ocjenom iz prezentacije ukoliko nije uopće odradio zadatak i predao prezentaciju/izlagao ili je prezentacija/izlaganje napravljena ispod minimuma zadanih kriterija za pozitivnu ocjenu

 

Nastavnica: Ines Bušnja, prof. biologije i kemije

 

 

 

Back to top